1. Voorschot

A.D.M. heeft het recht om ten allen tijde de gehele rekening of een voorschot te vragen, met een minimum van het totaalbedrag, vooraleer het aangevraagde vervoer en/of urgentietransport uit te voeren.

2. Annulatie

Ritten die niet langer nodig zijn, maar niet geannuleerd zijn uiterlijk twee uur voordat de patiënt diende afgehaald te worden, worden volledig aangerekend met een minimum van 250 euro.

3. Tarieven

De tarievenlijst is ter beschikking gesteld in de ambulance en op de zetel van A.D.M.

4. Betaling facturen

Alle facturen zijn betaalbaar voorafgaand aan de tussenkomst van enige verzekeraar of mutualiteit.

Alle facturen worden opgesteld per persoon/traject/prestatie, zelfs wanneer er meerdere personen in één ambulance of één ziekenwagen worden vervoerd.

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Storting en/of overschrijving is mogelijk op het rekeningnummer BE21.3630.2838.8203 met de vermelding van het factuurnummer.

5. Niet-betaalde facturen vervaldag

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van rechtswege en  zonder ingebrekestelling vermeerderd met de nalatigheidsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding.

Ten aanzien van de consument kan men maximum de referentie-intrestvoet bedingen (momenteel is dat maximaal 12%)
Bijkomend wordt het schadebeding afhankelijk gemaakt van de openstaande hoofdsom:

  • Tot 150 euro kan het schadebeding maximum 20 euro bevatten
  • Van 150 tot en met 500 euro kan het schadebeding maximum 30 euro + 10% van het verschuldigde bedrag zijn
  • Boven 500 euro kan het schadebeding maximum 65 euro + 5% van het verschuldigde bedrag zijn
  • In elk geval kan het schadebeding het bedrag van 2000 euro niet overstijgen.

6. Klachten

Alle klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na aanbieding van de factuur te gebeuren. Indien de betaling voorafgaandelijk gedeeltelijk of geheel werd betaald, dienen klachten binnen de zeven dagen na het leveren van de prestatie per aangetekende zending overgemaakt te worden.

7. Geschillen

De partijen erkennen dat de verjaring wordt gestuit, onverminderd artikel 2244 BW, door een ingebrekestelling per aangetekende brief.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

8. Andere

Deze algemene voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden.