1. Voorschot

A.D.M. heeft het recht om ten allen tijde de gehele rekening of een voorschot te vragen, met een minimum van het totaalbedrag, vooraleer het aangevraagde vervoer en/of urgentietransport uit te voeren.

2. Annulatie

Ritten die niet langer nodig zijn, maar niet geannuleerd zijn uiterlijk twee uur voordat de patiënt diende afgehaald te worden, worden volledig aangerekend met een minimum van 250 euro.

3. Tarieven

De kilometervergoeding is berekend, krachtens de van toepassing zijnde wetgeving m.b.t. het ambulancevervoer en het type urgentie:

  • Oproepcode A1 = ter plaatse, ten laatste 3 uur na aanvraag, avondcode (vanaf 18u00 tot 08u00), altijd tijdens het weekend en op feestdagen & High Care Unit.
  • Oproepcode ASAP = vervoer dat geen 24u op voorhand aangevraagd werd.
  • Oproepcode B1 = aanvraag tot vervoer minstens 24 uur op voorhand, geen verpleegkundige zorgen nodig.
  • Oproepcode PIT/KLINI = vervoer onder begeleiding van een verpleegkundige/arts.

De hulpverleners die ter plaatse komen beslissen altijd over welke oproepcode het gaat. Hier wordt niet van afgeweken.

In alle niet hierboven beschreven gevallen, geldt steeds oproepcode A1.

De tarievenlijst is ter beschikking gesteld in de ambulance en op de zetel van A.D.M.

4. Betaling facturen

Alle facturen zijn betaalbaar voorafgaand aan de tussenkomst van enige verzekeraar of mutualiteit.

Alle facturen worden opgesteld per persoon/traject/prestatie, zelfs wanneer er meerdere personen in één ambulance of één ziekenwagen worden vervoerd.

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Storting en/of overschrijving is mogelijk op het rekeningnummer BE21.3630.2838.8203 met de vermelding van het factuurnummer.

5. Niet-betaalde facturen vervaldag

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van rechtswege en  zonder ingebrekestelling vermeerderd met de nalatigheidsinteresten, gelijk aan 7% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 12% berekend op het verschuldigd saldo en met een minimum van 125,00 euro.

6. Klachten

Alle klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na aanbieding van de factuur te gebeuren. Indien de betaling voorafgaandelijk gedeeltelijk of geheel werd betaald, dienen klachten binnen de zeven dagen na het leveren van de prestatie per aangetekende zending overgemaakt te worden.

7. Geschillen

De partijen erkennen dat de verjaring wordt gestuit, onverminderd artikel 2244 BW, door een ingebrekestelling per aangetekende brief.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

8. Andere

Deze algemene voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden.